Bestuur en toezicht

Aandeelhouders
Naamloze Vennootschap

WML is een naamloze vennootschap (NV). Als NV hebben we 500 aandelen die verdeeld zijn over de Provincie Limburg en de Limburgse gemeenten. Bij de gemeenten is gekeken naar inwonersaantal voor de verdeling van de aandelen. Iedere gemeente heeft minimaal één aandeel in eigendom.  

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) bestaat uit vertegenwoordigers van de Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg. Tijdens de AvA worden de watertarieven voor de consumentenmarkt en de jaarrekening vastgesteld. Daarnaast benoemt en ontslaat de AvA directieleden.   

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de directie van WML. De RvC beoordeelt de begroting en wordt betrokken bij de belangrijke besluiten, zoals grote geldleningen of fusies.  

Samenstelling Raad van Commissarissen 
De RvC stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdende met de wettelijke bepalingen, de aard van onderneming, haar werkzaamheden en de gewenste expertise, ervaring en onpartijdigheid van zijn leden. De RvC van WML bestaat uit vijf personen. De commissarissen worden benoemd door de AvA op voordracht van de RvC. Van de vijf leden wordt één lid op voordracht van de provincie Limburg, één lid op voordracht van de gemeentelijke aandeelhouders en één lid op voordracht van de Ondernemingsraad door de RvC voorgedragen. De resterende twee leden worden door de RvC zelf geselecteerd en voorgedragen aan de AvA.  

Een commissaris treedt uiterlijk vier jaren na zijn benoeming af en volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. Een commissaris kan maximaal eenmaal herbenoemd worden.

Corporate governance
De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat WML goed, efficiënt en verantwoord wordt geleid. Ze dragen hierbij zorg voor de rechten van alle belanghebbenden van de WML. De belanghebbenden van WML zijn de aandeelhouders, werknemers, klanten en de samenleving als geheel.  

De Raad van Commissarissen van WML voert haar taak uit aan de hand van het “Reglement Bestuur en Toezicht”. In dit reglement zijn bijna alle bepalingen uit de Nederlandse Corporate Governance Code opgenomen.  

De Raad van Commissarissen heeft permanente subcommissies:
  • Auditcommissie
  • Bezoldiging-, selectie- en benoemingscommissie
Elke subcommissie heeft een reglement. Volgens de Corporate Governance Code zijn alle leden van de raad onafhankelijk.     

Leden Raad van Commissarissen van WML:
 
  ing. K. (Kor) Bonnema
Functie: voorzitter
Benoeming: 2014
Aftreden: 2018   
            em. prof. ir. J.C. (Hans) van Dijk
Functie: lid
Benoeming: 2016
Aftreden: 2020

  dr. T.P. (Petra) Dassen
Functie: plaatsvervangend voorzitter/tevens secretaris
Benoeming: 2015
Aftreden: 2019
 
  mr. M.P.V. (May) van de Kerkhof 
Functie: lid
Benoeming: 2015
Aftreden: 2019
  mr. J. (Hans) Verwijlen
Functie: lid
Benoeming: 2015
Aftreden: 2019
   
 
 
   
Organogram en Managementteam WML