Website momenteel te druk

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 68 plekken zijn er werkzaamheden
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.
Lees voor

Privacyverklaring WML

WML, voluit NV Waterleiding Maatschappij Limburg, gevestigd aan de Limburglaan 25 in Maastricht is de drinkwaterleverancier voor alle, ruim 500.000 huishoudens in Limburg. Daarnaast levert WML leidingwater aan zo’n 14.000 bedrijven. Dat doen we zonder winstoogmerk. Aandeelhouders van WML zijn de Provincie Limburg en de Limburgse gemeenten.

Heeft u vragen ten aanzien van uw privacy, dan kunt u contact opnemen met WML via het contactformulier https://wml.nl/contact.

De doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

WML verwerkt uw persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst tot levering van drinkwater, voor facturatie, voor meteropnames- en verwisselingen, ten behoeve van nierdialyse, in het kader van fraudebestrijding, het verbeteren van haar dienstverlening, voor trainings- en coachingsdoeleinden, voor het versturen van nieuwsbrieven en voor de veiligheid van panden en mensen.

De grondslag waarop wij de verwerking baseren

WML baseert haar doeleinden waarvoor zij persoonsgegevens verwerkt op de grondslagen: de uitvoering van de overeenkomst tot levering van drinkwater, uw toestemming, een wettelijke plicht of op het gerechtvaardigde belang.

Fraudebestrijding teneinde misbruik van drinkwater te voorkomen, het opnemen van telefoongesprekken voor trainings- en coachingsdoeleinden, het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken en klantenpanels, en het delen van de persoonsgegevens met de ingehuurde ondersteuning op het gebied van servicemanagement baseren wij op de grondslag van het gerechtvaardigde belang. Wij gebruiken hiervoor uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en/of uw geboortedatum.

Op u rust geen wettelijke plicht tot het aangaan van een overeenkomst tot drinkwaterlevering met WML, maar voor het kunnen leveren van drinkwater aan u, is het voor WML noodzakelijk uw persoonsgegevens te verwerken.  

De persoonsgegevens die wij van u verwerken

De persoonsgegevens die WML van u verwerkt zijn: uw NAW (naam, adres en woonplaats),  uw verbruiksadres en/of uw factuuradres indien deze afwijkt van uw NAW, uw telefoonnummer(s), uw e-mailadres(sen),  uw strafrechtelijke gegevens, uw betalingsgegevens en uw geboortedatum. Bent u een nierdialysepatiënt, dan verwerken wij deze gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

De ontvangers van uw persoonsgegevens

Bij bepaalde diensten schakelen derden WML in. Ten behoeve van belastingdoeleinden verplicht BsGW ons op grond van het Waterschapsbesluit bijvoorbeeld uw waterverbruik periodiek door te geven. Ook de politie en de overheid kunnen ons verplichten uw persoonsgegevens af te geven.

Bij andere diensten schakelt WML derden in. Om drinkwaterschulden te beperken en te voorkomen, is WML met ingang van 1 juli 2018 wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken aan instanties voor schuldhulpverlening.

WML deelt uw gegevens verder met MailtoPay, Faircasso, Flanderijn, Intrum Justitia en met gerechtsdeurwaarderskantoor Janssen & Janssen voor incassoactiviteiten, met Etil voor leegstand, met Call-it voor callcenter ondersteuning, met OGD voor servicedeskondersteuning, met PTI voor de meteropnames, met PostNL voor de post- en mailbezorging, met Ivengi in het kader van webhosting en met Quality Support voor trainingsdoeleinden en met R&M Matrix in het kader van klanttevredenheidsonderzoeken.

WML verstrekt uw persoonsgegevens aan Esri in de Verenigde Staten ten behoeve van de ontwikkeling van software voor geografische informatiesystemen (GIS). Esri staat op de lijst van het Privacy Shield. Op basis van het Privacy Shield bestaat er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Dit betekent dat de Europese Commissie heeft besloten dat de organisaties die gevestigd zijn in de Verenigde Staten en die zich hebben aangesloten bij het Privacy Shield een passend beschermingsniveau van persoonsgegevens waarborgen.

De bron van uw persoonsgegevens

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens doorgaans van u. Daarnaast verkrijgen wij uw persoonsgegevens in voorkomende gevallen ook buiten u om. U kunt hierbij denken aan onze raadpleging van internet, het Kadaster en Social media zoals Facebook. Daarnaast verkrijgen wij uw persoonsgegevens van uw bewindvoerder of curator die uw belangen behartigt. Tenzij u reeds over deze informatie beschikt, zullen wij u hierover binnen een maand na verkrijging van de persoonsgegevens informeren. Wanneer wij de verkregen persoonsgegevens zullen gebruiken om met u te communiceren, dan zullen wij u op het moment van eerste contact hierover informeren.

Bewaartermijn

WML bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan. In het geval een wettelijke bewaartermijn ontbreekt, bewaart WML de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Bijvoorbeeld, in het kader van haar klantenadministratie, bewaart WML uw persoonsgegevens tot zeven jaar na afloop van de overeenkomst tot levering van drinkwater. En opgenomen telefoongesprekken voor trainings- en coachingsdoeleinden worden binnen twee maanden na gebruik verwijderd. Na afloop van de bewaartermijn verwijdert WML de persoonsgegevens.

Uw rechten

Het is belangrijk dat uw persoonsgegevens in onze database actueel en juist zijn. U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij over u verzameld hebben in te zien, daarin wijzigingen aan te brengen, deze gegevens te verwijderen en bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door WML. Ook kunt u een kopie krijgen van de persoonsgegevens die u aan WML heeft verstrekt. U kunt daartoe mijnWML op onze site wml.nl raadplegen of zelf wijzigen via mijnWML: https://www.wml.nl/registreren. Indien u belt, dienen wij eerst uw identiteit te controleren voordat wij inzage in uw persoonsgegevens kunnen geven.

WML gebruikt uw persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming.

Toestemming

Heeft u WML toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming altijd weer intrekken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door WML, dan kunt u een klacht hierover indienen bij WML. Ook kunt u op basis van art. 77 AVG bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen over deze verwerking.

Aanvullende informatie

Beveiligings- en beheersmaatregelen

WML behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk. WML heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Het gaat om de volgende maatregelen:

Toegang tot systemen die persoonsgegevens bevatten, worden afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord en met autorisaties per gebruiker,

WML maakt gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

WML houdt logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens.

Websites van derden en social media

Op de website van WML staan links naar andere websites. WML is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Kiest u ervoor om WML via de social media buttons te volgen, dan kan WML dit zien.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

WML kan wijzigingen in deze verklaring aanbrengen. Wij adviseren u de verklaring regelmatig door te lezen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De wijzigingen publiceert WML onderaan deze verklaring.

  • versie 22 mei 2018

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.