Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er is 1 storing. Op 47 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

project milieuvriendelijke gewasbescherming fruit verlengd

Vervolg DSG Nieuwsbrief 2017-1

Het project waarbij een aantal fruittelers met deskundige externe ondersteuning zoekt naar milieuvriendelijke alternatieven voor de gewasbescherming in de fruitteelt is met een jaar verlengd. De provincie en het project Duurzaam Schoon Grondwater hebben hiervoor opnieuw middelen beschikbaar gesteld. Fruitteler Raymond Cobben doet mee in de klankbordgroep.

Aanleiding
De start van het project was in 2016. Aanleiding was een telefoontje van een fruitteler naar WML een jaar eerder over een acuut probleem bij de bestrijding van de Suzuki-fruitvlieg. De gangbare middelen hiertegen zijn niet toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden. Kan WML ontheffing verlenen, luidde de vraag. Nee, was het antwoord. WML heeft geen bevoegdheid hiertoe, maar nam wel het initiatief tot een zoektocht naar alternatieve bestrijdingsmethoden voor fruitmot, meeldauw en de Suzuki-fruitvlieg. Een vijftal fruittelers ging hiermee in 2016 aan de slag, samen met een door de provincie Limburg en WML betaalde deskundige van het landbouwkundig kennis- en adviesbureau CLM. De telers doen op hun percelen een aantal proeven met alternatieve gewasbeschermingsmiddelen. Ook testen ze een LVS-toepassing voor de onkruidbestrijding.

Ongelijk speelveld
De proeven leverden hoopvolle maar, mede door de late start in 2016, nog geen definitieve oplossingen op. Daarom is het project in 2017 verlengd. Ook is een klankbordgroep toegevoegd met fruittelers die niet zelf proeven doen maar meekijken met de telers die dat wel doen. De klankbordgroep geeft haar mening over de geteste alternatieven en speelt zo een rol in het toetsen van de haalbaarheid.

Raymond Cobben is lid van de klankbordgroep. Van zijn percelen ligt twee derde in het grondwaterbeschermingsgebied Waterval, waar hij appels en peren teelt. Cobben doet mee omdat hij het belangrijk vindt dat er milieuvriendelijke alternatieven komen. ‘Ik onderschrijf de noodzaak van bescherming van het grondwater en ben daarom geen tegenstander van middelenbeperking. Maar er ontstaat zo wel een ongelijk speelveld. Voor sommige middelen bestaan geen, of alleen duurdere alternatieven.’

Positief
Cobben is dan ook blij dat dit jaar in grondwaterbeschermingsgebieden weer een goed middel beschikbaar kwam tegen zwartvruchtrot. ‘Daar was geen alternatief voor en als deze schimmel toeslaat, ben je zo 50 tot 60% van je oogst kwijt. Maar het blijft onzeker of de fabrikant zo’n middel blijft leveren. Verder zou ik erg geholpen zijn met een middel tegen meeldauw. Dat moet ik nu handmatig verwijderen. Over de LVS-toepassing tegen onkruid ben ik positief. Bij de geteste feromoonverwarring bij de fruitmot moet nog blijken of die effectief genoeg is. Van de Suzuki-fruitvlieg heb ik in Waterval gelukkig geen last.’

Compenseren
Gezien het ongelijke speelveld vindt Cobben dat agrariërs die met veel beperkingen in grondwaterbeschermingsgebieden werken daarvoor gecompenseerd moeten worden. ‘De vraag is uiteindelijk ook wat de Limburgse samenleving wil. Wij zijn niet alleen goede lokale voedselproducenten, maar ook goedkope beheerders van het landschap. Maar als Limburg het mooie fruitlandschap wil behouden, moeten we daarvoor wel de middelen krijgen. Want als een ziekte echt toeslaat, moet ik mijn appels en peren rooien en overstappen op akkerbouw. Is dat wat wij willen, allemaal kale velden in de winter?’

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.