Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er is 1 storing. Op 47 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Nitraat en löss: de discussie duurt voort

Vervolg DSG Nieuwsbrief 2018-1

Het nitraatgehalte in het bodemvocht bij de DSG-deelnemers in Zuid-Limburg ligt al jaren onder de norm van 50 mg per liter. Intussen blijven de gehaltes in de zandgronden in Midden- en Noord-Limburg structureel erboven. Desondanks worden in het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018-2021 de twee grondsoorten nog steeds hetzelfde behandeld. Wat moeten we daarvan vinden? Een grondige analyse van de DSG-metingen biedt mogelijk uitkomst.

Uitgemergeld
Half januari verscheen bij persbureau ANP een artikel met de kop ‘Lössgrond raakt meer en meer uitgemergeld’. Onderwerp was de discussie onder akkerbouwers in Zuid-Limburg over de stikstofgebruiksnormen. Die zouden voor de lössgronden te streng zijn, omdat deze gronden onder hetzelfde regime vallen als de zandgronden noordelijker in de provincie. Door de strenge normen ontstaat in de lössgronden een steeds groter tekort aan mineralen, waardoor de gewasgroei en –kwaliteit niet meer optimaal kunnen zijn. Om dit te ondervangen, wordt in het artikel gepleit voor versoepeling van de mestnormen op de lössgronden.

Meer vakmanschap
In een reactie bevestigt Frans Vaessen, adviseur DSG bij WML, dat de nitraatgehaltes in het Zuid-Limburgse bodemvocht bij DSG-deelnemers gemiddeld onder de norm blijven. Dat is echter nog geen reden om de mestnormen in de lössgronden te versoepelen. ‘Deze gebieden hebben een dubbele functie, namelijk voor landbouw en voor grondwaterwinning. Het is belangrijk daar een goed evenwicht in te bewaren. Het is ook niet automatisch zo dat een tegenvallende gewasgroei of –kwaliteit altijd komt door een gebrek aan stikstof. Misschien zijn er andere factoren in het geding. Het betekent wel dat een agrariër tegenwoordig meer vakmanschap moet hebben om bij de toegestane hoeveelheden meststoffen toch een zo hoog mogelijke opbrengst te halen.’

Uitgebreide analyse
Het project DSG ondersteunt de agrariërs bij het ontwikkelen van meer vakmanschap. ‘Onze jaarlijkse bodemvochtmetingen hebben een grote hoeveelheid data opgeleverd over wat er op individuele percelen is gebeurd’, aldus Vaessen. ‘In 2018 laten we die door een onderzoeksinstituut analyseren. Dat kan nauwkeuriger inzicht bieden in de relatie tussen bijvoorbeeld de manier en het moment van bemesten, de gewasgroei en de uitspoeling van nitraat. Zo weten we straks beter hoe je met minder meststoffen toch een optimale productie kunt bereiken. En misschien is dat bij sommige gewassen op sommige plekken niet mogelijk. Vervelend, maar dan heb je wel houvast om een goede discussie te voeren over de mogelijke maatregelen.’

Goede resultaten
Over de resultaten van de analyse houden we u in deze nieuwsbrief op de hoogte. Intussen blijft DSG landbouwkundig advies geven aan agrariërs die de uitspoeling van nitraat willen terugbrengen. Elders in deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe akkerbouwer George Roebroek hier ondanks de strenge normen toch goede resultaten mee boekt.

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.