Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 0 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Eerste resultaten fruitteeltproject

Vervolg DSG Nieuwsbief 3

DSG heeft het afgelopen seizoen een klein fruitteeltproject ondersteund in Zuid-Limburg. Doel was te onderzoeken of mechanische onkruidbestrijding even effectief is als spuiten met chemische middelen. Daarnaast wilden de fruittelers weten of ze de zwartstrook onder de bomen kunnen inzaaien met groenbemesters om zo onkruid te onderdrukken. De eerste resultaten zijn nu bekend: mechanische onkruidbestrijding werkt, maar inzaaien met groenbemesters op de zwartstroken zorgt voor te veel concurrentie met de fruitgewassen. Gerard Meuffels van M-ARC (Meuffels Agro, Research & Consultancy) legt uit.

Achtergrond
Fruittelers krijgen te maken met strengere eisen van hun afnemers om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te reduceren. Daarnaast worden de toelatingsprocedures voor deze middelen strenger, waardoor het pakket aan beschikbare middelen kleiner wordt. Verder zijn er nog de beperkingen op het middelengebruik bij het telen in grondwaterbeschermingsgebieden. ‘Genoeg redenen voor fruittelers om te zoeken naar alternatieven’, aldus Gerard Meuffels. ‘Daarbij zijn de fruittelers in dit project maatschappelijk betrokken en willen ze hun impact op het milieu en het grondwater minimaliseren.’

Alternatieven beproeven
Meuffels zette het fruitteelt-project op met twee fruittelers in Sint-Geertruid, één teler van klein fruit (onder meer kiwibes, bramen en rode bessen) en een appel- en perenteler. Ook zijn enkele stroken van een buurman in het project opgenomen. ‘We hebben een onderscheid gemaakt tussen gewasstroken die werden bespoten en stroken waar het onkruid mechanisch werd verwijderd. Daarnaast zijn er manieren beproefd om de zwartstrook te vervangen door een alternatief waarbij onkruidbestrijding misschien niet nodig is: houtsnippers en begroeiing met een kruidenmengsel en diverse groenbemesters. Bij de mechanische onkruidbestrijding zijn twee technieken toegepast: een schoffelmachine met vingerwieder en een rotormaaier. Tijdens een avond in juli hebben we ons project gepresenteerd aan zo’n dertig fruittelers in Zuid-Limburg.’

Resultaten
Na een seizoen experimenteren trekt Meuffels de eerste conclusies. ‘De alternatieven voor de zwartstroken hebben niet goed gewerkt. De houtsnippers houden het onkruid onvoldoende tegen en de groenbemesters concurreren te veel met de fruitgewassen. Bovendien kan zich daar ongedierte schuilhouden. Over de mechanische onkruidbestrijding zijn we heel tevreden: die heeft uitstekend gewerkt en kostte ook niet meer tijd dan spuiten. Gaandeweg het jaar bleek dat de schoffelmachine effectiever werkt dan de rotormaaier. Hierbij past wel de kanttekening dat 2018 extreem droog was. Eenmaal geschoffeld onkruid kreeg niet de kans opnieuw te ontkiemen. Ik durf daarom niet met zekerheid te stellen dat mechanische onkruidbestrijding altijd even goed werkt als spuiten. Maar de resultaten uit dit kleine project zijn wel bemoedigend. De betrokken fruittelers zouden dan ook graag het project een jaar doorzetten om nog meer ervaring op te doen.’

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.