Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 52 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Bestuur en toezicht

WML heeft één statutair bestuurder, directeur Joyce Nelissen. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken. De aandelen van de naamloze vennootschap WML zijn in handen van publieke aandeelhouders: de Provincie Limburg en de Limburgse gemeenten.

Aandeelhouders

Als NV heeft WML 500 aandelen die verdeeld zijn over de Provincie Limburg en de Limburgse gemeenten. Bij de gemeenten is gekeken naar inwonersaantal voor de verdeling van de aandelen. Iedere gemeente heeft minimaal één aandeel in eigendom.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de directie van WML. Ook beoordeelt de RvC de begroting en is zij betrokken bij de belangrijke besluiten, zoals grote geldleningen of fusies.

Leden

drs. A.T. (Titia) Bredée
benoeming: 2022 | aftreden: 2026

M.A.H. (Mirjam) Clermonts-Aretz 
benoeming: 2021 | aftreden: 2025

D. (Niel) Cortenraad MSc MBA
benoeming: 2022 | aftreden: 2026

em. prof. ir. J.C. (Hans) van Dijk
benoeming: 2016 | aftreden: 2024

R.I.L. (Ruud) Bollen MBA
benoeming: 2023 | aftreden: 2027

Samenstelling 

De RvC van WML, die uit vijf personen bestaat, stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling vast. Daarbij rekening houdend met de wettelijke bepalingen, de aard van onderneming, haar werkzaamheden en de gewenste expertise, ervaring en onpartijdigheid van zijn leden. De commissarissen worden benoemd door de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). Van de vijf leden wordt één lid op voordracht van de provincie Limburg, één lid op voordracht van de gemeentelijke aandeelhouders en één lid op voordracht van de Ondernemingsraad door de RvC voorgedragen. De resterende twee leden worden door de RvC zelf geselecteerd en voorgedragen aan de AvA.  

Een commissaris treedt uiterlijk vier jaren na zijn benoeming af, volgens een door de RvC vast te stellen rooster. Een commissaris kan maximaal eenmaal herbenoemd worden.

Corporate governance

De RvC ziet erop toe dat WML goed, efficiënt en verantwoord wordt geleid. Ze draagt hierbij zorg voor de rechten van alle belanghebbenden van WML. Dat zijn WML's aandeelhouders, werknemers, klanten en de samenleving als geheel.  

De RvC van WML voert haar taak uit aan de hand van het “Reglement Bestuur en Toezicht”. In dit reglement zijn bijna alle bepalingen uit de Nederlandse Corporate Governance Code opgenomen.  

De Raad van Commissarissen kent twee permanente subcommissies:

  • Auditcommissie
  • Bezoldiging-, selectie- en benoemingscommissie

Elke subcommissie heeft een reglement. Volgens de Corporate Governance Code zijn alle leden van de raad onafhankelijk.

WML houdt zich bij de bedrijfsvoering aan statuten en reglementen. De relevante documenten zijn hieronder in te zien.

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.